Unser Farbenlied – Ji trutzigen Eeken – 1911

Ji trutzigen Eeken, de hebenan strevt, ji hebbt uns geben ju Grön. Fast staht wie as ji. So lang as wi levt, schall ümmer de Hoffnung uns blöhn.
Heil Grön-Witt-Gold! Ji sünd uns Stolt, up ju kann man tru’n as up Eekenholt.
So witt as de Swan, wenn he nordenwarts treckt, so is in de Mitt woll uns Schild. Un blank schall he blib’n as de Kling, de em deckt,un wenn uk de Welt uns umbrüllt.
Heil Grön-Witt-Gold! Ji sünd uns Stolt, up ju kann man tru’n as up Eekenholt.
Du golden Sünn,da sik över uns dreiht, mak trufast und golden uns Hart, dat tru jeder Fründ to den annern steiht, wenn düster de Heben mal ward.
Heil Grön-Witt-Gold! Ji sünd uns Stolt, up ju kann man tru’n as up Eekenholt.
Text: Johannes Dehncke (ATV Ditmarsia), 1892-1916